T!ndαkan Kμrαng Adαb Pelαjar, Cikgμ K0ngsi Jawαpan Esεi Tingkatan 3, B!kin Wαrgαnεt Bεngαng

Tin.dα.kan seorang gu.ru me.lu.αh.kan rasa ke.ce.wα terhadap pelajarnya menerusi media s0sial berkenaan jawapan kertas pe.pe.riks.aan yang diterima telah mendapat pelbagai reak.si orang ramai baru-baru ini.

Menerusi perk0ngsiannya melalui satu gambar kertas jawapan peperi.ksaan di laman Facebook, dia berasa ke.ce.wa apabila mu.rid.nya itu se.o.lah-o.lah men.c0n.teng kertas tersebut dengan pelbagai kata-kata tan.pa menjawab soa.lan uji.an tersebut.

Berdasarkan perk0ngsian ‘p0s.ting’, murid berkenaan di.da.p.ati telah menulis jawapan yang pelbagai sehingga menyebabkan gu.ru itu ter.ke.jut dan ter.me.nung seketika.

“Sambil menga.wa.si pelajar menduduki pe.pe.ri.ksa.an hari ini, saya me.nan.da s0a.lan e.sei kertas bahasa Ing.g.eris tingkatan tiga yang berak.hir se.ma.lam.

“Ramai yang ting.gal.kan jawapan ko.s0ng dan t.ak ku.ra.ng juga mening.galkan ko.men min.ta ma.af kerana t.ak dapat menjawab. Ada juga yang men.ya.lin se.mu.la soalan dan ada juga yang men.ya.lin semula petikan lain.

“Ini sa.lah satu daripada sam.pel jawapan yang mena.rik perha.tian saya, ter.me.nung se.ke.jap,” tulisnya menerusi Facebook.

Susulan perk0ngsian itu, rata-rata pengguna media s0.s.ial memberi pelbagai reak.si termasuk memper.s0.al.kan ta.hap penulisan tingkatan tiga serta mene.gur murid berkenaan.

“Kalau nak jawab s0alan peperiksaan ini ingat su.sah pa.yah mak ayah nak hantar kamu semua pergi sekolah, t.ak kira awak ka.ya ke t.ak kalau t.ak ta.hu sangat pun cuba jawab,” kata Aisyah Zulkifli.

“Kalau t.ak ta.hu tinggal sahaja k0.song, jan.gan buat cik.gu awak macam itu. Saya harap cik.gu ambil tin.da.kan,” ujar Rosya Rosya.

“Kalau saya yang menulis macam itu, dapat dekat ar.wah mak ke ayah, memang ber.bi.rat ba.dan kena li.bas al.ham.dul.lil.ah, sebab di.di.kan macam itu saya jadi orang,” jelas Kief Jz.

Sumber:

[1] Rujukan dan Gambar Utama, Kosmo

[2] Gambar Lain-lain, Kosmo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *